Voorwaarden

Home » Voorwaarden

Algemene voorwaarden BOVAG Caravan- & Camperbedrijven

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Caravan- & Camperbedrijven zijn tot stand gekomen in januari 2003 in overleg met de Consumentenbonden en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per mei 2003. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

Definities

 
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan alle voor niet permanente bewoning
bestemde wagens zoals hieronder naderomschreven.
– een caravan: een aanhangwagen als bedoeld in het wegenverkeersreglement voorzien van vaste
boven-/opbouw;
– een vouwwagen: een aanhangwagen als bedoeld in het wegenverkeersreglement voorzien van
uitvouwbare/uitklapbare boven-/opbouw;
– een kampeerauto: een kampeerauto als bedoeld in Wegenverkeerswet 1994 A3 ‘voertuigreglement’,
zijnde een personenauto of een bedrijfsauto waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en
verblijf van personen en is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid.
 

Koop en verkoop

 

Artikel 1 – De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een
termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding
van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de
verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
werkdagen van kracht, mits de caravan/vouwwagen/kampeerauto onverkocht is gebleven.
 

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke
overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of
elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
 

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
– de omschrijving van de caravan, vouwwagen of kampeerauto en de eventueel in te kopen caravan,
vouwwagen, of kampeerauto, beiden met eventuele toebehoren;
– de prijs van de caravan, vouwwagen of kampeerauto op het moment van de koop en verkoop, met de
aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
– de prijs van de eventueel in te kopen caravan, vouwwagen of kampeerauto op het afgesproken
moment van de levering van die caravan, vouwwagen of kampeerauto;
– de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
– een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt
(zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
– de wijze van betaling.
Op uitdrukkelijk verzoek van de koper wordt in de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst
tevens opgenomen:
– het bouw- en modeljaar van caravan, vouwwagen of (onderstel en opbouw van) kampeerauto;
– des nodig tegen vergoeding van de weegkosten door de koper: het resterend laadvermogen van de
caravan of vouwwagen zoals gekocht (derhalve inclusief accessoires);
– de leeftijd van de banden;
– voorzover noodzakelijk het aantal gereden kilometers waarna de koper geadviseerd wordt terug te
komen voor het natrekken van de wielmoeren.
 

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijgingen

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de
vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte caravans, vouwwagens of
kampeerauto’s te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens
prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen
in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe caravans, vouwwagens of kampeerauto’s worden
doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te
ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de
overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.
 

Artikel 5 – De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de caravan, vouwwagen of kampeerauto
kan de koper de verkoper schriftelijk ingebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van
vier weken voor caravans/vouwwagens en zes weken voor kampeerauto’s na die ingebrekestelling
nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per
brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van vier
respectievelijk zes weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze
termijn niet worden doorberekend. Koper kan -indien en voorzover koper het recht tot ontbinding niet
uitoefent- genoegen nemen met het door verkoper voor de duur van de nog verwachte leveringstijd
zonder bijkomende kosten ter beschikking stellen van een aan de verkochte zaak gelijkwaardige
zaak, eventueel van een ander merk of type. Op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen deze
vier respectievelijk zes weken te kunnen leveren, is verkoper verplicht deze mededeling onverwijld
te doen nadat hem bekend is geworden dat hij niet op tijd kan leveren. Indien de verkoper toerekenbaar
tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper
vergoeding verlangen van de geleden schade.
2. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van caravan, vouwwagen of
kampeerauto heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst per brief ontbonden te verklaren.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn van een caravan, vouwwagen of kampeerauto een
gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de
overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding. Het recht op
ontbinding ontstaat wanneer er binnen een termijn van vier weken voor caravans en vouwwagens en
zes weken voor kampeerauto’s na ingebrekestelling niet is geleverd.
4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend
karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.
 

Artikel 6 – Annulering

1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen
schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar
niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na
deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden.
Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs inclusief accessoires van de geannuleerde
caravan, vouwwagen of kampeerauto. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet
heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming
van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de
annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld
in de zin van artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment
van betaling is overeengekomen. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een
caravan, vouwwagen, of kampeerauto in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop
van een nieuwe of gebruikte caravan, vouwwagen, of kampeerauto (dan wel van onderdelen
en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de in te kopen
caravan, vouwwagen, of kampeerauto door de koper aan de verkoper is geleverd.
 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak blijft eigendom van de verkoper
zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle
heeft voldaan. Zolang de caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak niet in eigendom
op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met
betrekking tot het gebruik van de caravan, vouwwagen, of kampeerauto, alsmede een verzekering
tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de
geleverde caravan, vouwwagen, of kampeerauto voor zijn rekening te doen onderhouden. De
verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de
caravan, vouwwagen, of kampeerauto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper
voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen
worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
 

Artikel 8 – Verkoop met inkoop

1. Indien bij verkoop van een caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak tegen inkoop van
een gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte kampeerauto of gebruikte andere
zaak de koper in afwachting van de inlevering van de gekochte caravan, gekochte vouwwagen,
gekochte kampeerauto of gekochte andere zaak het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde
caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak eerst eigendom van verkoper nadat de
feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft
gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.
2. Indien blijkens de koopovereenkomst door verkoper een gebruikte caravan, gebruikte
vouwwagen, gebruikte kampeerauto of gebruikte andere zaak van koper wordt ingekocht, maar
waarbij verkoper de gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte kampeerauto of
andere gebruikte ingekochte zaak niet heeft geïnspecteerd vanwege een reden die in alle
redelijkheid aan de koper is toe te rekenen, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van
de door koper opgegeven en door hem daartoe ondertekende inkoopverklaring. Indien bij de
feitelijke aflevering van de gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte kampeerauto of
andere gebruikte ingekochte zaak ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden
vastgesteld die niet blijkens inkoopverklaring aan verkoper bekend konden zijn, dan kunnen de
kosten tot herstel van deze gebreken en de eventuele waardevermindering als gevolg van deze
gebreken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door verkoper aan koper gespecificeerd in
rekening worden gebracht. Deze kosten c. q. waardevermindering worden verrekend met de aan
koper te betalen inkoopprijs. Indien partijen van mening verschillen over de hoogte van deze
kosten c. q. waardevermindering, kan koper een beroep doen op de in artikel 15 en 16
genoemde bemiddelings- en geschillenregeling. Verkoper kan van koper zekerheid verlangen
voor de voldoening door koper van de door hem berekende kosten c. q. waardevermindering.
3. Het in lid 1 gestelde laat onverlet het recht van verkoper de inkoopovereenkomst te ontbinden
indien de afwijking van de inkoopverklaring die ontbinding rechtvaardigt. Indien koper als
gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door hem met verkoper overeengekomen
koopprijs voor de caravan, vouwwagen, kampeerauto, of ander zaak te voldoen, dan kan koper
de koopovereenkomst van de gekochte caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak
schriftelijk en binnen acht dagen na ontbinding door de verkoper annuleren, mits hij binnen tien
dagen na annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt vergoedt.
Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde caravan, geannuleerde
vouwwagen, geannuleerde kampeerauto of geannuleerde andere zaak. Indien koper na tien
dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk
mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de
koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van
deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 14 van deze algemene voorwaarden,
waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
 

Reparatie en onderhoud

 

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de
prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en
de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven
prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de
reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door
hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij
benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de
hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een
vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval
van overmacht van de reparateur.
 

Artikel 10 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de caravan, vouwwagen of kampeerauto, indien
en voor zolang als:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de caravan, vouwwagen of
kampeerauto niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan
dezelfde caravan, vouwwagen of kampeerauto niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/
verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het
geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de terzake ingestelde
Geschillencommissie genoemd in artikel 16 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht
niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld,
bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie.
 

Garantie

 

Artikel 11 – Garantie

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 12 en 13 worden de wettelijke rechten
(waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst
beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.
 

Artikel 12 – Garantie op caravans, vouwwagens of kampeerauto’s

1. Op nieuwe caravans, vouwwagens en kampeerauto’s en op nieuwe onderdelen van caravans,
vouwwagens en kampeerauto’s is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c. q.
importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 11.
2. Op gebruikte caravans verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af
te zien van BOVAG Garantie, minimaal twaalf maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd
in overleg met de ANWB vastgestelde voorwaarden. Deze garantstelling omvat tevens het uitblijven
van een niet in alle redelijkheid te verwachten mate van vochtinwerking in de caravan. De verkoper
kan alleen dan BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte caravan
€ 3.500,- of meer bedraagt.
Op gebruikte vouwwagens verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard
af te zien van BOVAG Garantie, minimaal twaalf maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot
tijd in overleg met de ANWB vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan BOVAG Garantie verlenen
indien het aankoopbedrag van de gebruikte vouwwagen € 2.000,- of meer bedraagt.
Op gebruikte kampeerauto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard
af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden, of tot er na aflevering maximaal 20.000
kilometers met de kampeerauto is gereden, BOVAG Garantie, waarbij bepalend is welk maximum
het eerst wordt bereikt. Garantie wordt verleend conform de van tijd tot tijd in overleg met de ANWB
vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van
de gebruikte kampeerauto € 12.500,- of meer bedraagt. Op los geleverde gebruikte onderdelen
wordt nimmer garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten
de Europese Unie, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van
de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieurewegen, in geval van een
kampeerauto: inferieure benzine, etc.).
 

Artikel 13 – BOVAG reparatie en onderhoudsgarantie

1. De reparateur garandeert binnen de Europese Unie de goede uitvoering van de door hem
aangenomen of uitbestede opdrachten (waaronder de van de BOVAG onderhoudsbeurt deel
uitmakende globale vochtmeting, alsmede de tegen betaling door opdrachtgever door reparateur
uit te voeren BOVAG uitgebreide vochtmeting) en daarbij gebruikte materialen bij kampeerauto’s
gedurende een periode van drie maanden en bij caravans en vouwwagens gedurende een periode
van zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de caravan, vouwwagen, of kampeerauto weer
ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en
binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk
uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer
mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
3. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
4. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur
daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht
die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan
een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot
onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de
door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen
kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur
eveneens lid van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven te zijn.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland
noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van
maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt
nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 

Algemene bepalingen

 

Artikel 14 – Betaling

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als
brengschulden.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij
het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment
van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum.
Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze
betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van
deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer
gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de
wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om
betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De
hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de
consument worden afgeweken.
5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving
daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld
tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingskosten c. q. opslagkosten in rekening te
brengen conform het in het bedrijf c. q. ter plaatse geldende tarief.
6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld,
indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze
materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak
kan maken.
 

Artikel 15 – Bemiddelingsregeling

Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van BOVAG
Caravan- & Camperbedrijven klachten heeft over de verkoop van een caravan, vouwwagen of
kampeerauto, of over de uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie, dient zich
eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van
zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, telnr.
0900 2692268 (35 eurocent/minuut). Dit met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de
verkoop van een nieuwe caravan, vouwwagen of kampeerauto deze bemiddelingsregeling slechts
hierop van toepassing is als niet door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant
of importeur van de nieuwe caravan, vouwwagen of kampeerauto afgegeven garantie. Tevens is
deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte caravan,
vouwwagen of kampeerauto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op
BOVAG Garantie. BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der
minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt
gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte
werkuren en de prijs van verwerkte materialen, een en ander met inachtneming van de outillage van
de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
 

Artikel 16 – Geschillenregeling

1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever en
de leden van BOVAG Caravan- & Camperbedrijven. Zij is voorts alleen van toepassing op:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe caravan, vouwwagen of kampeerauto,
tenzij door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de
caravan, vouwwagen of kampeerauto afgegeven garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte caravan, vouwwagen of kampeerauto
waarbij koper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie en
waarbij de koopprijs van de gebruikte caravan € 3.500,- of meer bedraagt, of waarbij de
koopprijs van de gebruikte vouwwagen € 2.000,- of meer bedraagt, of waarbij de koopprijs van
de gebruikte kampeerauto € 12.500,- of meer bedraagt.
c. de overeenkomst waarop de in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAG-
reparatie- en onderhoudsgarantie van toepassing is.
2. Is de in artikel 15 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever
niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk
aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies,
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In
het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes
weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de
Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld,
dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht
heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
3. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een
reglement dat op aanvraag wordt toegezonden. Dit reglement maakt deel uit van de onderhavige
overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies een oordeel worden gegeven
over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het bindend advies kan zo
nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden
elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de
Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/reparateur
verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de koper/
opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
5. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer
dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter
is gedaan.
6. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/
reparateur geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving, terwijl er
meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de
rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft bij bindende adviezen inzake de BOVAG
Garantie voor de koop van de caravan/kampeerauto/vouwwagen een door BOVAG uit te keren
bedrag van maximaal € 2.270,- tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij
bedragen groter dan € 2.270,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale
bedrag van € 2.270,- uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever
aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig
in rechte zal vragen. De garantstelling van BOVAG betreft bij bindende adviezen inzake de BOVAG
reparatie- en onderhoudsgarantie een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 900,-, tegen
cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan € 900,- per geschil, keert
BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 900,- uit aan koper/opdrachtgever.
Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te
cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval
van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert BOVAG
alleen een bedrag tot ofwel maximaal € 2.270,-, ofwel maximaal € 900,- (zie lid 6) per geschil uit en
geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de
Geschillencommissie Voertuigen,voordat van een dergelijke situatie sprake is.
8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door
de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Voertuigen
gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.
 

Artikel 17 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden,
zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het
BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten
opzichte van BOVAG.
 

Artikel 18 – Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden
door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand
van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen
jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van
product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van
direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen
verzet gehonoreerd.

Drukversie: november 2012

Marko Wind

Marko Wind

Boekhouding

info@holidaysport.nl
T: 0573-253795 keuze 4

Timothy de Nies

Timothy de Nies

Communicatie

info@holidaysport.nl
T: 0573-253795 keuze 4